The Thickshake Factory stores In Anna Nagar, Chennai, Tamil Nadu